Skip to content Skip to footer

Regulamin wyścigu
JURA MTB Race 2023

1. Podstawowe informacje

JURA MTB Race to wydarzenie o charakterze sportowym. Skierowane do amatorów oraz uczestników regularnie trenujących kolarstwo. Wyścig opiera się na zasadach rywalizacji fair play.

1.1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa: www.juramtb.pl
 • E-mail: kontakt@juramtb.pl

1.2. Termin i lokalizacja

Wyścig odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2023 i zostanie podzielony na 3 etapy.

 • I etap: 18 sierpnia 2023 – Niegowa
 • II etap: 19 sierpnia 2023 – Żarki
 • III etap: 20 sierpnia 2023 – Myszków

1.3. Program zawodów

Szczegółowy program zawodów będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Rejestracja zawodników

Rejestracja uczestnika może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

2.1. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 30 lipca 2023. Zgłoszenia przyjmowane do godz. 23.59 w/w dnia.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

2.2. Zgłoszenie drużyny

a) Zawodnicy drużyny dokonują rejestracji indywidualnej.

b) Dla prawidłowej rejestracji w ramach drużyny – powinna zostać podana identyczna nazwa drużyny w każdym zgłoszeniu indywidualnym

c) Dodatkowo skład osobowy drużyny należy przesłać drogą mailową na adres: druzyny@juramtb.pl.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty.

b) Płatności za pojedynczy start można dokonywać wyłącznie przelewem elektronicznym (opcja przelewów dostępna jest w systemie rejestracji);

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

3.2. Cennik

Termin płatności
Wysokość opłaty startowej
do 31 marca 2023
390 zł
do 30 czerwca 2023
450 zł
od 1 lipca 2023
550 zł

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

c) Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę w terminie do 16 sierpnia 2023.

3.3. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@juramtb.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w wyścigu

Wyścig odbywa się według programu publikowanego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz dostępnego w miejscu startu wydarzenia.

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik JURA MTB Race ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego etapu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) Zabrania się startowania w wyścigu na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) elektrycznym.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie wyścigu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Jeden numer obowiązuje na wszystkich etapach i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania tabliczki „Opiekun”, która zawiera numer startowy zawodnika będącego pod opieką danej osoby.

h) Zawodnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

4.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym – wybranym dystansie.

b) Start poszczególnych dystansów odbywa się osobno wg godzin przedstawionych w programie zawodów.

c) Wybór dystansu, na którym wystartuje zawodnik następuje podczas procesu rejestracji.

d) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

e) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed startem danego etapu za pośrednictwem strony internetowej oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy.

f) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

g) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Szczegóły znajdują się w Zasadach startu sektorowego.

h) W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym etapem wyścigu. Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

d) W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.4. Ruch drogowy

a) Wyścig będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w JURA MTB Race możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). Jednocześnie zawodnik potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW Sport (dostępne jako załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

c) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19 oraz nie jest aktualnie chory.

d) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

e) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

f) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

6. Dystanse

W ramach JURA MTB Race będą wytyczone dwa dystanse (dla każdego z etapów osobno). Ich dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji.

Dystans
Orientacyjna długość trasy
PRO
50 – 70 km
HOBBY
30 – 45 km

7. Kategorie i klasyfikacje

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

7.1. Start indywidualny

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczego zawodnika będzie przeprowadzona osobno na każdym z dystansów na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych.

a) Klasyfikacja etapowa
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę danego etapu. Podsumowanie klasyfikacji etapowej nastąpi po zakończeniu każdego z wyścigów osobno.

Warunkiem pojawienia się w klasyfikacji jest ukończenie poprzedniego etapu / etapów (dotyczy etapu II i III). Zawodnik, który nie ukończył poprzedniego etapu jest dopuszczony do rywalizacji, jednak jego udział odbywa się poza klasyfikacją.

b) Klasyfikacja generalna
Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej w danej kategorii zostanie zawodnik, którego łączny czas przejazdu na wszystkich 3 etapach będzie najkrótszy (suma czasów przejazdu z poszczególnych etapów).

Z klasyfikacji generalnej została wyłączona kategoria ELITY (zawodnicy przypisani do kategorii ELITA-K i ELITA-M będą klasyfikowani wyłącznie w kategorii OPEN).

7.2. Klasyfikacja drużynowa

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa 3 zawodników. Warunkiem rejestracji drużyny jest zgłoszenie 3 zawodników startujących na tym samym dystansie.

b) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie wydarzenia.

c) Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest jedynie w ramach klasyfikacji generalnej wyścigu (osobno na dystansie PRO i HOBBY).

d) Zwycięską drużyną w klasyfikacji generalnej będzie ta, która uzyska najkrótszy czas łączny po 3 etapach (suma czasów przejazdu z poszczególnych etapów członków drużyny).

7.3. Kategorie na dystansach PRO i HOBBY

Dystans PRO
Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
P-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23)
P-ELITA-KZawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-ELITA-M
KOBIETY
P-K1818 – 29 lat2005 – 1994
P-K3030 – 39 lat1993 – 1984
P-K4040 – 49 lat1983 – 1974
P-K5050 lat i więcej1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
P-M1818 – 29 lat2005 – 1994
P-M3030 – 39 lat1993 – 1984
P-M4040 – 49 lat1983 – 1974
P-M5050 – 59 lat1973 – 1964
P-M6060 lat i więcej1963 i starsi
Dystans HOBBY
Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
H-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
H-OPEN-M
KOBIETY
H-K1010 – 11 lat2013 – 2012
H-K1212 – 13 lat2011 – 2010
H-K1414 – 15 lat2009 – 2008
H-K1616 – 17 lat2007 – 2006
H-K1818 – 29 lat2005 – 1994
H-K3030 – 39 lat1993 – 1984
H-K4040 – 49 lat1983 – 1974
H-K5050 lat i więcej1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
H-M1010 – 11 lat2013 – 2012
H-M1212 – 13 lat2011 – 2010
H-M1414 – 15 lat2009 – 2008
H-M1616 – 17 lat2007 – 2006
H-M1818 – 29 lat2005 – 1994
H-M3030 – 39 lat1993 – 1984
H-M4040 – 49 lat1983 – 1974
H-M5050 – 59 lat1973 – 1964
H-M6060 lat i więcej1963 i starsi

Dla uruchomienia klasyfikacji w danej kategorii powinien zostać spełniony warunek minimum 3 zawodników (weryfikacja nastąpi po zamknięciu zapisów internetowych). W razie niespełnienia powyższego warunku zawodnicy kategorii starszej będą klasyfikowani w kategorii młodszej.

8. Trofea i nagrody

a) Po każdym z etapów zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji dla poszczególnych kategorii.

b) Dodatkowo na zakończenie wyścigu Organizator przewidział podsumowanie klasyfikacji generalnych, gdzie zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody.

c) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniach rozgrywania wyścigu. Godziny dekoracji określa program. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Klasyfikacja
Dekoracja po zakończeniu pojedynczego etapu
Dekoracja w ramach klasyfikacji generalnych (po zakończeniu całego wyścigu)
Klasyfikacja indywidualna
Miejsca od 1 do 3
Miejsca od 1 do 5
Klasyfikacja drużynowa
Brak
Miejsca od 1 do 3

9. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
 • dyskwalifikacja

Kara może dotyczyć startu w ramach pojedynczego etapu lub w zależności od wagi przewinienia – całego wyścigu.

b) Dyskwalifikacja nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego wyścigu może złożyć:

 • obsługa wydarzenia,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu.

10. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (kontakt@juramtb.pl).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (wyniki@juramtb.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie wyścigu.

11. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym JURA MTB Race (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.juramtb.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi wyścigu na trasie wyścigu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.